Župnija Celje – Sv. Danijel

oznanila 31. nedelje med letom 4. 11. 2018

oznanila 31. nedelje med letom 4. 11. 2018

Kategorija :Oznanila Vsi

Ob zahvalni nedelji smo še posebno nagovorjeni  in povabljeni, da izrazimo iskreno zahvalo za vse, kar nam je podarjeno. Ob tej priložnosti se tudi v imenu našega župnijskega doma zahvaljujemo vsem, ki nam skozi vse leto stojite ob strani in nam
na najrazličnejše načine pomagate, da zmoremo uresničevati
svoje poslanstvo v službi naše krajevne Cerkve. Hvaležni smo vam za vse molitve in duhovno podporo. Bog vam povrni za vse vaše darove, s katerimi moremo obnavljati in vzdrževati tako cerkve, kakor tudi župnijske prostore. Zahvala vsem, ki s svojim delom pomagate v naši župniji: v pisarni, v kuhinji, pri likanju, v vrtu in še mnogo kje. Zahvala vsem pastoralnim sodelavcem, od katehistov, prostovoljkam pri Karitas, ključarjem in članom ŽPS, pa do pevcev, organistov, bralcev, ministrantov in drugih liturgičnih sodelavcev. Vsem voditeljem raznih skupin v župniji. Pa tudi vsem, ki delujejo v našem vrtcu. Vsakemu posebej in vsem skupaj res iskren Bog povrni.

Vaša duhovnika in sodelavci

MESEC NOVEMBER

Ves ta mesec obhajamo spomin na naše drage rajne, se z njimi povezujemo z lepo mislijo in spominom, še posebno pa z molitvijo in spominu pri svetih
mašah. Tako smo vsi skupaj povezani v skrivnost verujočih, ki verujejo v večno življenje in srečo pri Bogu.

Popolni odpustek za rajne

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za rajne za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prejmemo ga tudi v cerkvah in kapelah na 1. in 2. novembra ter prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo po namenu svetega očeta.

Duhovna oskrba bolnih

V času, ko potrebujemo bolnišnico, pomislimo tudi na duhovno moč. Prav zaradi tega je tudi v Celju poskrbljena duhovna oskrba v bolnišnici. Za duhovno pomoč se obrnite na bolniškega kurata g. Vladota Bizanta CM, ali na tel. 041/282- 908 . V bolnišniški kapeli, ki je odprta vsak dan, pa je redna sv. maša vsako nedeljo, praznike in srede ob 19. uri.

Skupnost bralcev dobre knjige

Bralci dobre knjige se bomo srečali v torek, 27.11.2018, ob 19. uri v župnišču in si podelili misli o prebrani knjigi Sulica, ki jo je napisal Louis de Wohl. Knjiga ni samo razširjeno poročilo o evangeljskih dogodkih. Je napeta in doživeta pripoved o najbolj pretresljivih trenutkih Jezusovega življenja. Opisuje vrvež v palačah cesarskega Rima, ki so se dušile v preobilju in mladega vojaka Kasija Longina, ki ga je sovraštvo oblastnikov porinilo na zelo viharno življenjsko pot. Oriše Palestino, Poncija Pilata, člane judovskega vélikega zbora in druge evangeljske osebe. Golgota pomeni vrhunec izdajstva, ljubezni in odrešenja. Pod križem se je Longin spreobrnil. Zagrenjeni in maščevalni vojak je kot priča Jezusovega vstajenja končno našel pravi mir in veselje. Knjiga je izšla pri založbi Družina.

Poslednje očiščevanje ali vice

Tistim, ki umrjejo v Božji milosti in božjem prijateljstvu, a so nepopolno
očiščeni, je sicer njihovo večno zveličanje zagotovljeno, vendar pa po
smrti trpijo očiščevanje, da bi dosegli svetost, ki je potrebna za vstop v
nebeško veselje. To poslednje očiščevanje izvoljenih, ki je docela različno
od kazni pogubljenih, imenuje Cerkev vice (purgatorium). Verski nauk o vicah je Cerkev formulirala predvsem na koncilih v Florenci (prim. DS 1304) in v Tridentu (prim. DS 1820; DS 1580).

Izročilo Cerkve govori ob sklicevanju na nekatera besedila Svetega pisma
(npr. 1 Kor 3,15; 1 Pt 1,7) o očiščujočem ognju: Kar se tiče nekaterih malih grehov, je treba verovati, da obstaja zanje pred sodbo očiščujoči ogenj. To sledi iz tega, kar zatrjuje on, ki je Resnica, ko pravi, da mu, kdor izreče kletev zoper Svetega Duha, ne bo odpuščeno ne v tem ne v prihodnjem veku (Mt 12,31). Iz tega stavka moremo razbrati, da morejo biti nekateri grehi odpuščeni v tem veku, nekateri drugi pa v prihod- njem (sv. Gregor Veliki, dial. 4,39). Ta nauk se opira tudi na prakso moli- tve za rajne, o kateri govori že Sveto pis- mo: “Zato je (Juda Makabej) priredil spravno daritev za rajnke, da bi bili greha rešeni” (2 Mkb 12,46). Cerkev je že od prvih časov dalje častila spomin rajnih ter darovala priprošnje v njihovo korist, predvsem evharistično daritev (prim. DS 856), da bi potem, ko so bili očiščeni, mogli dospeti do blaženega gledanja Boga. Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in spokorna dela v korist rajnim: Prinesimo jim torej pomoč in obhajajmo spomin nanje. Če je namreč Jobove sinove očistila očetova daritev (prim. Job 1,5), zakaj bi dvomili, da naše daritve za rajne prinašajo rajnim nekaj tolažbe? Ne obotavljajmo se, ko gre za to, da pomagamo tistim, ki so odšli, in da
darujemo zanje molitve (sv. Janez Zlatousti, hom. in 1 Cor 41,5).

(Katekizem katoliške Cekrve 1030-1032)


Današnja božja beseda