Župnija Celje – Sv. Danijel

Author Archives: Gregor Kramer

Mašni nameni 31. nedelja med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 5. NOVEMBER

Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

7.00  + Karl Knez in sestra Dragica
18.00  + Angela in Anton Mohorčič

TOREK, 6. NOVEMBER

Lenart, opat

7.00 + prijatelji, dobrotniki in sorodniki
18.00 + Ivan Jež

SREDA, 7. NOVEMBER

Engelbert, škof

7.00   + Ivan Mirnik
18.00 + Marija in Stane Ravnak

ČETRTEK, 8. NOVEMBER

Bogomir, škof

7.00   V zahvalo
18.00 + Jelena Žumer

PETEK, 9. NOVEMBER

Posvetitev lateranske bazilike

7.00  + Božo Škoberne
18.00 + v družinah Konkolič in Nemeš ter sorodnike

 SOBOTA, 10. NOVEMBER

Leon Veliki, papež

7.00 + Franc Lokovšek in
+ v družinah Lokovšek
18.00  + Martin, Mira, Tinko in Antonija Gačner

32. NEDELJA MED LETOM, 11. NOVEMBER

Martin iz Toursa, škof

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Igor Kraševec
9.00   + v družinah Aubreht in Zakonšek (Marijina c.)
10.00 + Katarina Trontelj
11.30 + Martina in Aljoz Selič
18.00 + Martin Lilija


oznanila 31. nedelje med letom 4. 11. 2018

Kategorija :Oznanila Vsi

Ob zahvalni nedelji smo še posebno nagovorjeni  in povabljeni, da izrazimo iskreno zahvalo za vse, kar nam je podarjeno. Ob tej priložnosti se tudi v imenu našega župnijskega doma zahvaljujemo vsem, ki nam skozi vse leto stojite ob strani in nam
na najrazličnejše načine pomagate, da zmoremo uresničevati
svoje poslanstvo v službi naše krajevne Cerkve. Hvaležni smo vam za vse molitve in duhovno podporo. Bog vam povrni za vse vaše darove, s katerimi moremo obnavljati in vzdrževati tako cerkve, kakor tudi župnijske prostore. Zahvala vsem, ki s svojim delom pomagate v naši župniji: v pisarni, v kuhinji, pri likanju, v vrtu in še mnogo kje. Zahvala vsem pastoralnim sodelavcem, od katehistov, prostovoljkam pri Karitas, ključarjem in članom ŽPS, pa do pevcev, organistov, bralcev, ministrantov in drugih liturgičnih sodelavcev. Vsem voditeljem raznih skupin v župniji. Pa tudi vsem, ki delujejo v našem vrtcu. Vsakemu posebej in vsem skupaj res iskren Bog povrni.

Vaša duhovnika in sodelavci

MESEC NOVEMBER

Ves ta mesec obhajamo spomin na naše drage rajne, se z njimi povezujemo z lepo mislijo in spominom, še posebno pa z molitvijo in spominu pri svetih
mašah. Tako smo vsi skupaj povezani v skrivnost verujočih, ki verujejo v večno življenje in srečo pri Bogu.

Popolni odpustek za rajne

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za rajne za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prejmemo ga tudi v cerkvah in kapelah na 1. in 2. novembra ter prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo po namenu svetega očeta.

Duhovna oskrba bolnih

V času, ko potrebujemo bolnišnico, pomislimo tudi na duhovno moč. Prav zaradi tega je tudi v Celju poskrbljena duhovna oskrba v bolnišnici. Za duhovno pomoč se obrnite na bolniškega kurata g. Vladota Bizanta CM, ali na tel. 041/282- 908 . V bolnišniški kapeli, ki je odprta vsak dan, pa je redna sv. maša vsako nedeljo, praznike in srede ob 19. uri.

Skupnost bralcev dobre knjige

Bralci dobre knjige se bomo srečali v torek, 27.11.2018, ob 19. uri v župnišču in si podelili misli o prebrani knjigi Sulica, ki jo je napisal Louis de Wohl. Knjiga ni samo razširjeno poročilo o evangeljskih dogodkih. Je napeta in doživeta pripoved o najbolj pretresljivih trenutkih Jezusovega življenja. Opisuje vrvež v palačah cesarskega Rima, ki so se dušile v preobilju in mladega vojaka Kasija Longina, ki ga je sovraštvo oblastnikov porinilo na zelo viharno življenjsko pot. Oriše Palestino, Poncija Pilata, člane judovskega vélikega zbora in druge evangeljske osebe. Golgota pomeni vrhunec izdajstva, ljubezni in odrešenja. Pod križem se je Longin spreobrnil. Zagrenjeni in maščevalni vojak je kot priča Jezusovega vstajenja končno našel pravi mir in veselje. Knjiga je izšla pri založbi Družina.

Poslednje očiščevanje ali vice

Tistim, ki umrjejo v Božji milosti in božjem prijateljstvu, a so nepopolno
očiščeni, je sicer njihovo večno zveličanje zagotovljeno, vendar pa po
smrti trpijo očiščevanje, da bi dosegli svetost, ki je potrebna za vstop v
nebeško veselje. To poslednje očiščevanje izvoljenih, ki je docela različno
od kazni pogubljenih, imenuje Cerkev vice (purgatorium). Verski nauk o vicah je Cerkev formulirala predvsem na koncilih v Florenci (prim. DS 1304) in v Tridentu (prim. DS 1820; DS 1580).

Izročilo Cerkve govori ob sklicevanju na nekatera besedila Svetega pisma
(npr. 1 Kor 3,15; 1 Pt 1,7) o očiščujočem ognju: Kar se tiče nekaterih malih grehov, je treba verovati, da obstaja zanje pred sodbo očiščujoči ogenj. To sledi iz tega, kar zatrjuje on, ki je Resnica, ko pravi, da mu, kdor izreče kletev zoper Svetega Duha, ne bo odpuščeno ne v tem ne v prihodnjem veku (Mt 12,31). Iz tega stavka moremo razbrati, da morejo biti nekateri grehi odpuščeni v tem veku, nekateri drugi pa v prihod- njem (sv. Gregor Veliki, dial. 4,39). Ta nauk se opira tudi na prakso moli- tve za rajne, o kateri govori že Sveto pis- mo: “Zato je (Juda Makabej) priredil spravno daritev za rajnke, da bi bili greha rešeni” (2 Mkb 12,46). Cerkev je že od prvih časov dalje častila spomin rajnih ter darovala priprošnje v njihovo korist, predvsem evharistično daritev (prim. DS 856), da bi potem, ko so bili očiščeni, mogli dospeti do blaženega gledanja Boga. Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in spokorna dela v korist rajnim: Prinesimo jim torej pomoč in obhajajmo spomin nanje. Če je namreč Jobove sinove očistila očetova daritev (prim. Job 1,5), zakaj bi dvomili, da naše daritve za rajne prinašajo rajnim nekaj tolažbe? Ne obotavljajmo se, ko gre za to, da pomagamo tistim, ki so odšli, in da
darujemo zanje molitve (sv. Janez Zlatousti, hom. in 1 Cor 41,5).

(Katekizem katoliške Cekrve 1030-1032)


Oznanila 30. nedelja med letom – 28. 10. 2018

Kategorija :Oznanila Vsi

Sem tudi jaz lahko svet, ali je to le za nune in duhovnike?

Svetost in Nebesa nikakor niso le za tiste z »VIP vstopnicami«, ampak Bog kliče vsakogar, od vsakega pričakuje ljubezen – naj bomo kjerkoli, ne glede na to, če smo poročeni, kaplani, ovdoveli ali samski, in ne glede na naš poklic, starost ali zaposlitev. To je poudarjal tudi II. Vatikanski koncil, še posebej v Dogmatični konstituciji o Cerkvi: »Vsi kristjani … so poklicani k polnosti krščanskega življenja in k popolni ljubezni.« Toda, kako naj danes živimo sveto? Bistvo svetosti ni v tem, da delamo mnoge in zelo težke stvari, temveč v ljubezni do Boga, ki spodbuja vsa opravila. Ne opravila mojega soseda, temveč vsakdanja opravila mojega »sivega vsakdana«: npr. vstanem takoj ko zvoni budilka, Bogu izročim dan, naloge v službi, doma ali v šoli delam profesionalno in po svojih najboljših močeh, do vseh se trudim biti prijazen … Skratka se borim za najboljše in se trudim ljubiti. A kaj, ko mi tolikokrat spodleti? Seveda, naj ne mine dan, da bi pozabil na Njega – Boga! On ti da moč, da boš lahko prijazen tudi do tebi najbolj neprijetne osebe, On ti da potrpljenja … Prav On nam nenazadnje svetost tudi daje. Naj nam padci ne odvzamejo volje. »Ni ti spodletelo, le pridobil si novo izkušnjo. — Nadaljuj! Ker začnejo lahko vsi; vztrajajo pa svetniki. In čem je skrivnost vztrajnosti?V ljubezni. – Zaljubi se in ne boš “Ga” zapustil.« (Sv. Jožefmarija) In hitrejša pot do svetosti, biti v vsem podoben Jezusu Kristusu, je vsekakor, če se utrdimo v redni vsakodnevni molitvi – pogovoru z Njim, ki nam bo okrepil voljo, dal novih navdihov in prave Ljubezni. Naj nam pri naši borbi za osebno svetost pomagajo vsi svetniki!

Matic Lesjak, kpl

Praznik Vseh svetih

V četrtek, na slovesen in zapovedan praznik Vseh svetih, bodo poleg nedeljskih maš ob 15h molitve za rajne in blagoslov grobov na mestnem pokopališču in tudi na Golovcu. Ob 17h bomo v stolnici molili za vse naše rajne rožni venec. Pridružite se nam.

Nedelja hvaležnosti in dobrote

Naslednja nedelja je zahvalna, ko se kristjani še s posebno hvaležnostjo zahvaljujemo Bogu za vse, kar nam skozi vse leto podarja. Naša zahvala pa ne bo popolna, če bomo mislili le nase. Hvaležni, da imamo vsakdanji kos kruha, moramo misliti na vse tiste, ki ga nimajo, na vse, ki živijo v stiski. Zato Karitas Celje prosi, da bi se na zahvalno nedeljo s svojo dobroto spomnili vseh, ki so v stiski. Svoje darove (hrano, pridelke, pa tudi denarne prispevke) lahko prinesete kar v cerkev na prostor, ki bo za to pripravljen, v zakristijo ali v župnišče ali pa kar na sedež Karitas.

Spomin vseh duš v vicah

V petek na dan spomina vseh duš v vicah bomo z molitvijo posebno povezani z vsemi našimi rajnimi, ki so še potrebni naše molitve. Prav zaradi tega bomo pri vseh svetih mašah zanje molili. Sv. maše bodo v stolnici ob 7h, 7.30 in 18h; Marijina cerkev ob 8h;;Maksimilijanova cerkev ob 9h in 9.30. Ob 14. uri bo sv. maša in molitve za rajne tudi na Teharskem spominskem parku.

Duhovna oskrba bolnih

V času, ko potrebujemo bolnišnico, pomislimo tudi na duhovno moč. Prav zaradi tega je tudi v Celju poskrbljena duhovna oskrba v bolnišnici. Za duhovno pomoč se obrnite na bolniškega kurata g. Antona Lavriča, ali na tel. 041346310. V bolnišniški kapeli, ki je odprta vsak dan, pa je redna sv. maša vsako nedeljo, praznike in srede ob 19. uri.

Svetovalnica

vabi vse, ki ste se znašli v stiski.

 Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.

 Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Skupnost bralcev dobre knjige

Bralci dobre knjige se bomo srečali v torek, 27.11.2018, ob 19. uri v župnišču in si podelili misli o prebrani knjigi Sulica, ki jo je napisal Louis de Wohl. Knjiga ni samo razširjeno poročilo o evangeljskih dogodkih. Je napeta in doživeta pripoved o najbolj pretresljivih trenutkih Jezusovega življenja. Opisuje vrvež v palačah cesarskega Rima, ki so se dušile v preobilju in mladega vojaka Kasija Longina, ki ga je sovraštvo oblastnikov porinilo na zelo viharno življenjsko pot. Oriše Palestino, Poncija Pilata, člane judovskega vélikega zbora in druge evangeljske osebe. Golgota pomeni vrhunec izdajstva, ljubezni in odrešenja. Pod križem se je Longin spreobrnil. Zagrenjeni in maščevalni vojak je kot priča Jezusovega vstajenja končno našel pravi mir in veselje. Knjiga je izšla pri založbi Družina.


Mašni nameni 30. nedelja med letom – 28. 10. 2018

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 29. OKTOBER

Mihael Rua, duhovnik

7.00  za zdravje
18.00  + Ljudmila Janežič

TOREK, 30. OKTOBER

Marcel, mučenec

7.00  za zdravje
18.00  + Anton Koražija

SREDA, 31. OKTOBER

 Volbenk, škof

7.00  Po namenu
18.00 + Ana Kralj

ČETRTEK, 1. NOVEMBER

VSI SVETI

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + za duh. poklice
9.00   + Jožica Steiner (Marijina c.)
10.00 + Avgust in Dušan Zapušek ter + v družinah Požun in Vodeb
11.30 + Štefan Horvat in starši ter sorodniki, starši Rojšek in sorodniki
18.00 + Jože Jurhar

PETEK, 2. NOVEMBER

 SPOMIN VERNIH RAJNIH

7.00 + Nanika Škrabl
7.30  po namenu svetega očeta
8.00 + Fanika Jazbec (Marijina c.)
9.00 + Gabriela Hribernik (Maksimiljanova c.)
9.30 za verne duše (Maksimiljanova c.)
14.00 grobišče Teharje
18.00 + Danilo Kotnik in Jože Brglez

PRVA SOBOTA, 3. NOVEMBER

 Viktorin Ptujski, škof mučenec

7.00 + duhovniki
8.00 + Dušan Zapušek (Marijina c.)
18.00   + Ciril Brložnik

31. NEDELJA MED LETOM, 4. NOVEMBER

Karel Boromejski, škof

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jože Krobat, starši Pušaver ter sestre, brata in sorodniki
9.00   + Ivan Jež (Marijina c.)
10.00 + v družinah Šubic in Kocjančič
11.30 + Ljubica Majetič in sorodniki
18.00 + Anica KrižnikDanašnja božja beseda